EN


   
Gastenboek
NL database       Flag

Laatste update:
May 05, 2014 - 11:29
( 43 sites )   

Valid HTML 4.01 Transitional


© 2005 - 2012
The Netherlands
 Historie
Versie historie


Versie 2.21
 • De Smart copy knop kopiëerde de ge-logde idents niet meer naar het klembord. Verholpen.
Versie 2.20
 • Het Statistics scherm is nu in grootte instelbaar.
 • De gespreksverkeer-grafiek laat nu ook data-oproepen zien.
 • Alle frequenties worden met 5 decimale posities weergegeven om betere ondersteuning te bieden voor 6.25 kHz netwerken.
 • De gebruiker kan ident reeksen opgeven om sommige gesprekken juist wel of juist niet te volgen.
 • Ondersteuning voor gebruik van twee radio's toegevoegd.
 • ASCII geformatteerde korte data berichten (SDM's) worden nu in een apart logbestand opgeslagen.
 • Sneltoetsen aan het Statistics scherm toegevoegd.
 • De 'Withdrawn control channels' aan het Statistics scherm toegevoegd.
 • Als op een andere site werd overgeschakeld werd de opname-teller niet op nul gezet. Verholpen.
 • Enkele visuele wijzigingen.

Versie 2.10
 • Geluidskaart selectie.
 • Volumeregelaar toegevoegd.
 • Verkeers-analyse tool toegevoegd aan het Statistics scherm.
 • Filterselectie gebeurt nu vanuit het hoofdmenu.
 • Ondersteuning toegevoegd voor Yaesu FRG-9600 ontvangers.
 • REQ messages verwijderd.
 • Seconden toegevoegd aan de tijdsindicaties.
 • Settings scherm heeft nu tabs.

Versie 2.00
 • Tekst-labeling toegevoegd: een groeps-id of een individuele radio-eenheid kan voorzien worden van een tekst-label.
 • Ondersteuning toegevoegd voor netwerken met een afwijkend (= niet logisch) bandplan.
 • Profiel editor toegevoegd.
 • De 'Announced control channels' en 'Neighbour channels' worden nu ook in het Statistics scherm getoond.
 • 'HeadBinDump' instelling beschikbaar, om een binaire (hex) dump van de HEAD-berichten te verkrijgen.
 • 'MaxVoiceChannel' instelling beschikbaar, voor netwerken die dummy GTC berichten versturen, die naar een niet bestaand spraakkanaal laten schakelen.
 • Als TrunkView 's nachts draait, wordt op de nieuwe dag de header met site informatie toegevoegd.


Versie 1.50
 • Ondersteuning toegevoegd voor AOR AR3000 en AR3000a ontvangers.
 • Ondersteuning toegevoegd voor Yaesu FT-847 en VR-5000 ontvangers.
 • Uniden types BC895XLT en BC245XLT worden nu ook ondersteund.
 • Decoderen van korte data berichten (Short Data Messages).
  Alleen MPT1343-ASCII-geformatteerde berichten geven leesbare tekst. Een popup geeft de SDM-ASCII-tekst weer, indien dit aangevinkt is.
 • Een icoon in de statusbalk geeft de demp-toestand van de geluidskaart weer.
 • In de statusbalk staat een speaker icoon, met daarachter het aantal opnames in deze programma-sessie.
  Rechtsklik in dit gebied om een opgenomen bestand af te spelen.
 • Rechtsklikken op de naam van het logbestand in de statusbalk laat een lijst zien van, ten hoogste, de laatste zeven logbestanden, die eenvoudig geopend kunnen worden door een bestand uit de lijst te selecteren.
 • Windows98 gebruikers zien nu ook een popup bij een inkomend GTC en/of SDM bericht.
 • Modelaanduidingen verwijderd bij de Icom en Uniden type selectie.
 • De Channel look-up tabel heeft nu de mogelijkheid om de geselecteerde frequentie te volgen. Op deze manier kan een manuele band scan gedaan worden.
  Dempen/ontdempen wordt op dezelfde manier gedaan als in het hoofdscherm: druk op F5 of rechtsklik in de statusbalk.
  Bij sluiten zal de ontvanger afgestemd worden op het laatst ontvangen data-kanaal.
 • Introductie van uitgebreid loggen: het Statistics scherm toont alle gelogde id's, de geregistreerde id's, de mislukte registraties en de opgeroepen eenheden.
  Deze informatie wordt ook naar de logfile geschreven bij het afsluiten van het programma, en steeds wanneer TrunkView een verandering ziet van de SysId. Zie Tools | Statistics.
 • Een Voice call timeout toegevoegd, voor het geval het clear down bericht niet wordt ontvangen. Deze timeout (max. 999 seconden) begint af te tellen bij een inkomend GTC bericht.
  De ontvanger wordt afgestemd op het data-kanaal bij een Clear down bericht OF als de timeout nul wordt, net wat het eerst optreedt.
  Het terugschakelen naar het data-kanaal door de aflopende timeout kan voorkomen worden door de Control toets ingedrukt te houden op het moment dat deze nul wordt.
  Het aftellen wordt getoond in het onderste deel van het scherm.
 • Optie om de ontvanger af te laten stemmen op de frequentie die met een MAINT bericht meekomt.
 • Het hoofdscherm heeft een zoek-functie.

Versie 1.40
 • Optie 'Ignore SYNC bits' toegevoegd.
  Deze optie alleen activeren, als een netwerk bekeken wordt dat géén gebruik maakt van de standaard datakanaal synchronisatie.
 • Optie toegevoegd om een systeem brede sneltoets te definiëren.
  Deze sneltoets herstelt/minimaliseert het TrunkView scherm, ook als het niet actief is.
  De sneltoets is: Win + 0..9 | A..Z | F1..F12
 • Kolom Offset uit het Site details scherm verwijderd.
 • Als een lijst met sites gebruikt wordt waarin dezelfde sysid meer dan eens voorkomt, EN er wordt afgestemd op deze sysid, dan zal er een driehoekje verschijnen naast het SysID vak om de gebruiker hierop te attenderen.
  Bij bewegen van de muis over het driehoekje worden de relevante sites getoond. Bij het selecteren van een site uit deze lijst, wordt nu de juiste informatie weergegeven. Er is geen gebruikers-actie meer nodig.
  (Echter, bij handmatig zoeken via de scanner is wel een actie van de gebruiker nodig. Als de getoonde systeem-informatie niet juist is, kan de juiste informatie geforceerd worden, door de betreffende site te selecteren via het Site menu.)
 • GTC Voice en Call clear down berichten worden nu in vet schrift weergegeven.

Versie 1.30
 • Ondersteuning voor Yaesu (zend)ontvangers toegevoegd: het 'Set frequency' commando, in gebruik bij vele Yaesu-apparaten, wordt gebruikt om de (zend)ontvanger aan te sturen.
 • Ondersteuning toegevoegd voor Realistic Pro 2005/2006 ontvangers die een OptoScan456-module aan boord hebben:
  Dit is een CI-V compatibele module met standaard-adres 80 (hex). Bij gebruik, Icom selecteren en als CI-V adres 80 invoeren.
  Radio-adressen 80 tot en met 8F zijn gereserveerd voor de OptoScan456.
 • Icom IC-PCR1500 en IC-PCR2500 ontvangers werken nu ook met TrunkView. Selecteer PCR1000 voor de juiste parameters.
 • PcrFilter=<waarde>
  Deze 2-cijferige instelling kan aan de RS232-sectie van trunkview.ini worden toegevoegd, en wordt gebruikt om de filter-bandbreedte van een PCR-ontvanger in te stellen.
  Geldige waarden: 00, 01, 02, 03, 04, 05   (standaard: 01, 6kHz).
 • Opdrachtregel-parameter: TrunkView kan gestart worden met een systeem id als parameter.
  Bij opstarten zoekt TrunkView in de Site details lijst naar de sysid, en stemt de (zend)ontvanger af op de overeenkomstige frequentie van het data-kanaal.
  Op deze manier kunt u een snelkoppeling maken die de (zend)ontvanger met één muisklik afstemt op uw favoriete site.
  Bv.: C:\Trunkview\trunkview.exe 3A5B
  Werkt alleen als de (zend)ontvanger via RS232 aangestuurd wordt!
 • Kleuren-kiezer: bericht-groepen (zoals ALH, BCAST, REQ/AHY etc.) kunnen een, door de gebruiker te selecteren, kleur gegeven worden.
 • Twee volg-reeksen beschikbaar:
  Een gebruiker kan twee reeksen met radio-id's definiëren, die bepalen welke id's gevolgd moeten worden bij een GTC Voice bericht.
  Als alleen een groeps-id (prefix) wordt ingevoerd, en de andere velden leeg gelaten, dan wordt iedere radio-eenheid binnen die groep gevolgd.
  Om alle radio-eenheden te volgen kunt u alle velden leeg laten. (standaard)
 • Bericht-kanalen die het systeem gebruikt worden getoond als met de muis over de Voice channels lijst wordt bewogen.
 • Naamgeving van de WAV-bestanden gewijzigd in:
  <sysid>_<groeps-id>_<datum>_<tijd>_<org>_<tar>.wav
 • Betere afhandeling van het 'Move to Control channel' bericht: Als dit bericht wordt ontvangen, dan wordt de (zend)ontvanger op het nieuwe data-kanaal afgestemd (cch freq), de getoonde cch freq wordt ge-update, en het nieuwe cch wordt intern bewaard voor gebruik bij een Clear Down bericht.
 • Multi site id: In het Site details scherm kan eenzelfde systeem id meer dan één keer voorkomen.
  Als op deze systeem id wordt afgestemd, laat TrunkView de informatie zien van de eerste site die in de lijst gevonden wordt. Deze eerste gevonden site is mogelijk niet de juiste: er is een gebruikers-actie nodig om TrunkView naar de juiste site te forceren. Als er meerdere sites met dezelfde id voorkomen, verschijnt er een driehoekje naast het (blauwe) vak in het hoofdscherm, waar de frequentie in staat van het data-kanaal. Door met rechts te klikken, kan de gebruiker de site selecteren waarop is afgestemd. De systeem-informatie wordt dan ge-update.
 • Dubbel klikken op het vak met het data-kanaal zorgt ervoor dat de (zend)ontvanger wordt afgestemd op het data-kanaal.
  Dit is een 'geforceerde terugkeer naar het data-kanaal'. U kunt dit gebruiken om een gesprek te onderbreken. De luidsprekers worden gedempt, en als er een opname bezig was, wordt deze gestopt (en opgeslagen).
 • Aan het hoofdscherm is een selectie-vakje toegevoegd, om te selecteren of de data-kanaal informatie van een Clear Down bericht gebruikt wordt, of de frequentie zoals deze staat aangegeven in het Site details scherm, om de (zend)ontvanger weer terug te zetten op het data-kanaal na een GTC Voice bericht.
 • Om handmatig de luidsprekers te dempen/activeren, kunt u op functie-toets F5 drukken, of met rechts klikken op het Sound device (statusregel, linksonder).
 • Het MAINT bericht wordt nu 2-regelig weergegeven.
 • Windows98 gebruikers konden een 'bevroren' scherm krijgen na enige tijd decoderen. Verholpen.
 • Bij gebruik van Windows98 is nu ook een piep te horen, bij ontvangst van een GTC Voice bericht (indien aangezet).

Versie 1.22  (en eerder)

(niet gedocumenteerd)

Powered by PHP